فهرست ناشرین

انتشارات آشنایی


کد ناشر در سایت: 85


مدیر مسئولجعفر سید
تلفن33168819 | 66974137-38
فکس66974138
کد پستی1314675917
صندوق پستی15815-3399
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. وحید نظری، پ. 12 ، واحد 2


بازگشت