فهرست ناشرین

انتشارات جهان دانش


کد ناشر در سایت: 734


مدیر مسئولامیر اشرف‌الکتابی
تلفن66492127
فکس66492127
کد پستی1314765361
صندوق پستی13145-484
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. وحید نظری، بین خ. دانشگاه و فخررازی، پ. 67


بازگشت