فهرست ناشرین

جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)


کد ناشر در سایت: 725


مدیر مسئولعلی‌اصغر قاسمیان
وب‌سایت www.jdmpress.com
تلفن8832367 | 8832360-2
فکس8829589
صندوق پستی91775-1376
استانخراسان رضوی
شهرمشهد
آدرسم. آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد


بازگشت