فهرست ناشرین

جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان)


کد ناشر در سایت: 723


مدیر مسئولمحمود مراثی
وب‌سایت www.ketabjd.ir
تلفن6680062 | 7932070 | 7932069
فکس6680062
کد پستی81746-73441
صندوق پستی81745-175
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرسدانشگاه اصفهان، فروشگاه کتاب جهاددانشگاهی


بازگشت