فهرست ناشرین

جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه)


کد ناشر در سایت: 722


مدیر مسئولامین رستم زاده
تلفن3468618 | 2221935
فکس2221935
کد پستی57136-97793
استانآذربایجان غربی
شهرارومیه
آدرسخ. خیام جنوبی، پاساژ ارک، ط. زیرزمین


بازگشت