فهرست ناشرین

انتشارات جامعه شناسان


کد ناشر در سایت: 702


مدیر مسئولرقیه شکاری
وب‌سایت http://www.jameshenasan.com
تلفن66000051
کد پستی1314744383
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، ط. همکف، پ. 333


بازگشت