فهرست ناشرین

انتشارات تایماز


کد ناشر در سایت: 642


مدیر مسئولمجید باشعور سردرودیان
وب‌سایت www.taymazbook.ir
تلفن66972054 | 66402744 | 66563425
فکس66972054
صندوق پستی13145-648
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. انقلاب، بعد از سینما مرکزی، ک. مهرناز، ساختمان 36، ط. 2، واحد 6


بازگشت