فهرست ناشرین

انتشارات جهاد اندیشه


کد ناشر در سایت: 3140


مدیر مسئولمحمود حدادی
تلفن77526091
استانتهران
شهرتهران
آدرسخیابان انقلاب خیابان شریعتی خیابان امل خیابان مقدم بن بست نراقی پلاک 8 واحد 7

علمی، آموزشی و پژوهشی با تمرکز بر تفکر و اندیشهبازگشت