فهرست ناشرین

انتشارات امیرکبیر


کد ناشر در سایت: 293


مدیر مسئولاحمد نثاری
وب‌سایت www.amirkabir.net
تلفن33933996-7 | 33900751-2 | 33112118
فکس33903747
صندوق پستی11365-4191
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. جمهوری اسلامی، م. استقلال، پ. 2


بازگشت