فهرست ناشرین

انتشارات آذرباد


کد ناشر در سایت: 29


مدیر مسئولسعید احمدی‌مجدآبادنو
تلفن66495048 | 66496123
فکس66496123
کد پستی1314664816
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، پ. 1320، ط. سوم


بازگشت