فهرست ناشرین

انتشارات تمیمی


کد ناشر در سایت: 2729


مدیر مسئولنسرین خبازتمیمی
تلفن66976319 | 66976320
فکس66976318
کد پستی1314764545
استانتهران
شهرتهران
آدرسانقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. فخررازی وخ. دانشگاه، شماره 58، واحد 19


بازگشت