فهرست ناشرین

آسیانا


کد ناشر در سایت: 2392


مدیر مسئولعلی‌اصغر شاکر
تلفن7734939 | 09121510484
فکس7734939
کد پستی3713776568
صندوق پستی37198-977
استانقم
شهرقم
آدرسخ. صفاییه، مقابل ک. ممتاز، پ. 459، مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی آسیا


بازگشت