فهرست ناشرین

مختومقلی فراغی


کد ناشر در سایت: 1850


مدیر مسئولارازمحمد سارلی
تلفن2243550 | 09113713580
فکس2243550
کد پستی4913833913
استانگلستان
شهرگرگان
آدرسخ. بهشتی، ک. بهشت هفدهم، مقابل بیمارستان دزیانی، جنب مسجد امام اعظم


بازگشت