فهرست ناشرین

انتشارات مجید


کد ناشر در سایت: 1840


مدیر مسئولبراتعلی جواهری‌بهرام
وب‌سایت www.majidpub.com&ir
تلفن66495713 | 66491588
فکس66491588
کد پستی1314943483
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، خ. لبافی‌نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 240، ط. اول


بازگشت