فهرست ناشرین

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی


کد ناشر در سایت: 1836


مدیر مسئولعلی‌اصغر اوحدی
وب‌سایت www.taghrib.ir
تلفن88321411-13 | 88822532
فکس88321616
کد پستی1581744713
صندوق پستی15875-6995
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. طالقانی، نرسیده به چهارراه شهید مفتح، پ. 357


بازگشت