فهرست ناشرین

مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد


کد ناشر در سایت: 1831


مدیر مسئولرسول جعفریان
وب‌سایت www.maglislib.com
تلفن33130911 | 33137803
فکس33137803
کد پستی1315693553
استانتهران
شهرتهران
آدرسم. بهارستان، جنب مدرسه عالی شهید مطهری


بازگشت