فهرست ناشرین

فارابی


کد ناشر در سایت: 1486


مدیر مسئولمحمود اشرف‌الکتابی
تلفن66413539
کد پستی1314663654
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، بازارچه کتاب، پ. 15


بازگشت