فهرست ناشرین

انتشارات روزبهان


کد ناشر در سایت: 1080


مدیر مسئولجلال فهیم هاشمی
وب‌سایت www.rozbahan.com
تلفن66408667 | 66495855 | 66966797
فکس66492253
کد پستی1314773913
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ. انقلاب، مقابل دانشگاه، ک. قدیری، پ. 3، ط. 1


بازگشت